Cygnus

”Hyvät kanssaeläjät. Velhomaailma ei ole enää entisensä. Se on ollut aivan liian pitkään avoinna niille, joille se ei kuulu. He ovat tuoneet muassaan epäpuhtauden, jota on ruokittu avarakatseisuudella ja yhdistymisellä. Pitääkö kaikki se, mitä taikamaailma on aiemmin pitänyt itsellään, jakaa nyt niiden kanssa, joiden veri ei ole soveltuvaa taioin toimimaan? Puhdasverisyys on jäänyt epäpuhtauden varjoon. Miksi? Taikovat eivät tahdo muistaa, mistä heidän verensä on alkujaan lähtöisin. Puhdasverisyyden on noustava. Me olemme puhtaita ja ylpeitä taikojia. Meidän veremme ei ole saastunut. Ei ole häpeä sanoa, että on puhdasverinen. On häpeä sanoa olevansa veretön. On aika saada ihmiset ymmärtämään, mitä puhdasverisyys merkitsee ja mitä se on merkinnyt esi-isillemme. Me voimme yhdessä nousta siivillemme ja joutsenen lailla puhdistaa oma maailmamme siltä, joka sitä on saastuttanut.”


Perustaa

Heitä ei erota tavallisesta joukosta, he pystyvät kahliutumaan ihmisten harmaaseen massaan. Silti heitä kaikkia yhdistää yksi piirre: tahto saada taikamaailma kuulumaan niille, keille se on tarkoitettu. Joku tuo esiin kantaansa kovaäänisesti, toinen taas hiljaa ja maanalaisesti – silti jokaisella on paikkansa järjestössä, Order of Cygnuksessa, joka on valinnut värikseen puhtaan valkoisen ja jonka tunnuksena toimii puhtauden symboli, joutsen.

Cygnus sai alkunsa, kun kolme velhoa ja noita oppivat tuntemaan toisensa. He näkivät velhomaailman sortuvan pikkuhiljaa ympäriltään: heidän rakas taikamaailmansa paljastui jästeille ja epäpuhtaus pääsi näin ollen kukoistamaan. Jotain oli tehtävä, sillä taikamaailma kuului taikoville, eikä sen ulkopuolisille, taikomattomille loisille. Cygnuksen päämajana toimii Woodhamin kartano lähellä Birminghamia ja siellä järjestö sai ensisykäyksen, alkunsa. Cygnuksen johtohenkilöt tällä hetkellä ovat Victor Gaznayev, Odessa Kader ja Ramone Demini.

Järjestön tavoitteena onkin sulkea jälleen taikamaailma jästeiltä sekä hävittää verettömien keräämä arvostus yhteiskunnassa. Kaikkien epäpuhdasta verta kantavien, niin jästisyntyisten, puoliveristen, kuin olentojenkin, tulisi saada paikkansa yhteiskuntaluokan alimmasta luokasta. Puhdasveristen tulisi säilyttää verensä puhtaus, eikä heidän missään nimessä tulisi sekaantua alempiarvoisiinsa.
Order of Cygnus on järjestö, jonka keskeisiin arvoihin kuuluvat olentovastaisuus, perinteikkyys, arvokkuus ja kunnioitus puhdasverisyyttä kohtaan.


Toiminta

Järjestö toimii Iso-Britanniassa niin julkisella tasolla, kuin maanalaisestikin jäsentensä avustuksella. Jäsenet voivat valistaa verettömiä sekä puhdasverisiä niin yksityisesti, kuin julkisillakin lausunnoilla. Maanalaisesti järjestön toiminta saattaa olla häijyäkin ja Cygnuksen ydinhenkilöt osallistuvat näihin, jakaen toimeksiantoja ja tehtäviä jäsenilleen.

Järjestö yrittää pitää tasaisin väliajoin pieniä tiedotustilaisuuksia, jotka yleensä pidetään Cygnuksen päämajassa, Woodhamin kartanolla. Radikaalijäsenet myös kokoontuvat kartanolle useammin muun muassa tehtävien ja toimeksiantojen jakoa varten.

⟶ Woodhamin kartano -kuvaus

Julkinen toiminta

Order of Cygnus esittelee itseään ja aatteitaan toisinaan ihan julkisella tasolla, muun muassa mielenilmauksissa ja mediassa. Julkisella tasolla pyritään pikkuhiljaa tuomaan julki järjestön ajamaa, perustavaa aatetta puhdasverisyydestä ja näin ollen selvittää, kuinka paljon mahdollisia kannattajia olisi.

Julkisiin tehtäviin valitaan tietyt henkilöt, jotka pystyvät edustamaan rohkeasti, mutta tyylikkäästi Order of Cygnusta ja järjestön periaatteita. Heidän annetaan pitää julkisia puheita ja tuoda järjestöä julkisesti esille.

Maanalainen toiminta

Järjestön maanalainen toiminta on julkista toimintaa radikaalimpaa, niin sanallisesti, kuin fyysisestikin. Maanalaiseen toimintaan liittyvät muun muassa tihutyöt ja kiristämiset verettömiä ja puhdasverisiä pettureita kohtaan. Maanalaisesti toimivat henkilöt voivat myös tuoda radikaalimmin julki järjestöön liittymistä ja harjoittaa myös niin sanottua pakkokäännyttämistä. Maanalaiseen toimintaan lukeutuvia henkilöitä kutsutaan yleisesti radikaalijäseniksi.

Maanalaiseen toimintaan valittavilta henkilöiltä vaaditaan intohimoa tuoda julki puhdasverisyyttä ja parantaa asenteita sitä kohtaan ja sitä vastoin halveksua verettömiä. Maanalaisesti toimivan jäsenen olisi myös hyvä omistaa joitakin erityiskykyjä, jotka ovat eduksi radikaalimman toiminnan suorittamisessa, kuten esimerkiksi hyvät loitsintataidot, hyvä fyysinen kunto tai älyllinen lahjakkuus muun muassa suunnitelmien luontiin ja toteutukseen nähden. Myös jäsenten oma kiinnostus radikaalimpaa toimintaa kohtaan otetaan huomioon.

Järjestö on kehittänyt melko huomaamattoman ja vähän vahinkoa aiheuttavan, mutta hyödyllisen loitsun erityisen vastahankaisia verettömiä kohtaan. Loitsun langettaja kykenee manipuloimaan ja tyhjentämään muistia tietyissä määrissä. ”Mementum Delemdum” loitsu opetetaan vain järjestön maanalaisen toiminnan jäsenille.
Vähemmän huomaamattomia vastatoimia ovat kiristäminen ja alistaminen, joissa sallitaan jäsenen oma luovuus.

Radikaalijäsenet hoitavat myös muiden jäsenten mahdollisen rankaisemisen.

Verettömät kannattajat

Cygnuksessa sallitaan ja hyväksytään tietyissä määrin verettömien (jästi- ja puoliveriset, sekä olennot) kuulumisen järjestöön, mutta verettömästä ei voi tulla täysivaltaista jäsentä. Osittainen jäsenyys voi suoda verettömille jonkinlaista suojaa ja turvaa sillä hinnalla, että nuo pettävät kaltaisensa.


Yhteistyö Kulovalkean kanssa

Order of Cygnuksen alaisena ja vertaisena yhteistyökumppanina toimii Kulovalkea. Vaikka kahden järjestön päämäärät ja jäsenistö ovat toisistaan hiukan poikkeavat, niin kumpikin ryhmittymistä hyötyy toisesta. Cygnuksen johto on luvannut rahoittaa Kulovalkean toimintaa, esimerkiksi auttamalla aseiden hankinnassa ja niiden huoltamisessa. Kulovalkean päämääriin kuuluu olentojen, pääasiassa ihmissusien, kannan hillintä sekä haitaksi koettujen olentojen merkintä ja poisto. Tämä on myös yksi Cygnuksen päämääristä, jolloin järjestö hyötyy Kulovalkean toiminnasta.

Cygnuksen ja Kulovalkean yhteistyö on sovittu ryhmittymien johdon kesken. Kulovalkean jäsenet eivät automaattisesti kuulu Cygnukseen, tai toisin päin. Kulovalkean johto raportoi toimistaan säännöllisesti Cygnuksen johdolle, ja myös silloin, jos Cygnuksen johdon katsotaan tarpeen tietää jostakin asiasta.


Liittyminen

Cygnukseen liittyminen on mahdollista keneltä tahansa täysi-ikäiseltä (yli 17-vuotias) puhdasveriseltä velholta tai noidalta. Jäsentä halutaan kuitenkin haastatella ja selvittää tämän tarkoitusperiaatteita syvällisemmin, jotta mahdolliseen jäseneen pystyttäisiin näin ollen luottamaan. Jäseneltä vaaditaankin puhdasverisyyden lisäksi verettömien vastustusta. Jäseneksi haluavan pitääkin vakuuttaa järjestön johtohenkilöstö tai heidän nimeämänsä haastattelija.

Parhaiten Cygnukseen saa yhteyden puskaradion tai mielenilmausten avulla. Jäsenen tulee olla ehdottoman luotettava järjestöä ja sen jäseniä kohtaan, jotta kaikki minkä on pysyttävä vain jäsenten keskuudessa, myös pysyy. Rikkeistä rangaistaan tapauskohtaisesti ja esimerkiksi suuremmat petokset saattavat olla kohtalokkaita tekijälleen.


Pakottaminen ja järjestöstä erottaminen

Cygnukseen voidaan myös käytännössä pakottaa henkilöitä esimerkiksi suvun painostamana tai yksittäin. Tällöin henkilö ei varmastikaan jaa samaa miellekaavaa Cygnuksen periaatteista, eikä tällöin myöskään saa käsiinsä sellaisia tietoja, jotka voisivat vahingoittaa järjestön toimintaa. Pakotetusta voi tulla luotettu osallistumalla hiljalleen toimintaan ja osoittamalla olevansa aatteen kannalla täysipainoisesti. Järjestö itsessään hyötyy pakotetuista jäsenistä siten, että järjestö näyttää näin ollen monilukuisemmalta, osoittaen puhdasveristen olevan tosissaan asian kannattamisen suhteen.

Cygnuksesta eroaminen on käytännössä suhteellisen mahdotonta. Pakotettu ei pysty myöskään eroamaan Cygnuksesta yhtään helpommin, kuin tavallinen jäsenkään. Eroamista voidaan puoltaa siinä vaiheessa, kun puhdasverinen jäsen on niin sanotusti tahrannut itsensä esimerkiksi muuttumalla olennoksi, tulemalla raskaaksi kuraveriselle tai hänen sukunsa on tahrinnut maineensa. Tällöin hän on syyllistynyt verenpetturuuteen, jolloin järjestön johto voi erottaa ja/tai rangaista kyseistä henkilöä, mutta sekään ei välttämättä ole riittävä peruste. Pakotettujen eroamishalukkuutta karsitaan myös rangaistuksilla epäsuotuisasta toiminnasta ja aatemaailmasta.

Pakotuskeinojen käyttö

Order of Cygnuksen jäsenet, varsinkin radikaalijäsenet, ovat tottuneet käyttämään voimakeinoja enemmän ja vähemmän, eikä niiden käyttöä myös niin ikään kavahdeta. Cygnus kuitenkin järjestönä pyrkii hallitsemaan puhdasveristen tahtoa ajaa omaa etuaan, eikä kiduttaa tukijoita tai tukijaksi pakotettuja.

Anteeksiantamattomat kiroukset (komennu, kidutu ja avada kedavra) ovat nimensä mukaan anteeksiantamattomia ja niiden käytön pitäisi myös olla suurempi kynnys myös pimeään taikuuteen taipuvalle taikojallekin. Radikaalijäseniä pyritäänkin kouluttamaan siten, että nämä käyttäisivät luovuutta jäsenten pakottamisessa. On olemassa paljon keinoja, jolla kiusata ja satuttaa ihmisen kehoa sekä mieltä. Keinoja voivat olla muun muassa mielen manipulointi, hermopisteet, tukehtumisen tunne ja muut ahdistustilat yms. Ihmisten heikkouksista saa aika hyvin ammennettua tietoa parhaaseen mahdolliseen pakottamiskeinoon.
Kolmen anteeksiantamattoman kirouksen käyttö tulee kyseeseen vasta ääritapauksissa.


Jäsenistö

Käytännössä Order of Cygnuksen jäsenistö koostuu perustajista ja tavallisista – sekä radikaalijäsenistä. Mukana ovat kuitenkin myös muutamia verettömiä kannattajia sekä sukuja, jotka suosivat Cygnuksen periaatteita. Perustajajäsenten ja johtohenkilöstön avuksi voidaan myös nimittää muutamia luottohenkilöitä, joiden tarkoituksena on pitää silmällä muun muassa jäsenten sisäistä toimintaa sekä hoitaa myös tiettyjä muodollisuuksia ja toimeksiantoja lähinnä julkisella tasolla.

Radikaaliryhmää johtaa yksi luotettu ja arvostettu jäsen, joka pitää huolta ryhmän toiminnasta. Radikaalimaisteri on vastuussa maanalaisen toiminnan luotsaamisesta ja toimii myös ehdottomana välikätenä Cygnuksen johdon ja radikaalijäsenten välillä.

⟶ Jäsenlista